تبلیغات
رویش سبز افغانستان - مطالب شهریور 1395
 
رویش سبز افغانستان
اندیشه ی سبز ، رویش سبز ، افغانستان سبز
سه شنبه 2 شهریور 1395 :: نویسنده : آمنه واعظی

آن بخش از اندام های قارچ را که به پرورش دهندگان هنگام کشت در بستر مورد استفاده قرار می دهند در اصطلاح اسپان می گویند که مساوی بذر در گیاهان آلی در نظر گرفته می شود.
در واق